Klager

Når man bor tæt sammen, kan der nemt opstå små gnidninger naboer imellem. Vi opfordrer til, at du taler med den nabo, der er årsag til, at du vil klage, før du indsender en klage. Ofte kan en venlig samtale løse problemerne.

Hvis du vil klage over en nabo, kan du bruge beboerapp'en, eller du kan sende en mail til klagesag@aabnet.dk. Vores juridiske afdeling behandler din klage.

Vær opmærksom på, at du ikke kan klage anonymt, at klager altid skal være skriftlige, og at du skal have medunderskrivere på din klage.

Du kan altid vælge at sende din klage direkte i Beboerklagenævnet. Det koster 167,- kr. (2024) at få en sag optaget i Beboerklagenævnet.

Hvis du vil klage over din forbrugsopgørelse, dit lejlighedssyn eller andet, som har med din bolig gøre, kan du også gøre det via beboerapp'en eller sende din klage til klagesag@aabnet.dk.

En klagesag kan efter sagsbehandling i AAB gå videre til enten:

AAB's juridiske afdeling har telefontid alle hverdage kl. 10-12 og kan træffes på 89 31 31 10.

Nedenfor kan du se svarene på ofte stillede spørgsmål ved klagesager

Hvad handler en klage typisk om?

De fleste klager handler om husorden. Dvs. overtrædelse af bestemmelser i afdelingens ordensreglement. Det kan fx. være støj fra værktøj, musikstøj, husdyrhold, råben og skrigen fra børn eller voksne.

Hvordan klager jeg?

Hvis du vil klage, skal du udfylde og indsende den digitale klageblanket, du finder her på siden,  hvor du beskriver problemet, du vil klage over. Du kan også indsende en skriftlig klage på klagesag@aabnet.dk

Hvis det drejer sig om støj, så vær omhyggelig med at beskrive hvilken slags støj, der er tale om; hvornår oplever du støjen; hvor ofte oplever du støjen osv.

Det er også vigtigt, at du får andre beboere, som er generet af samme forhold, til at medunderskrive klagen (med deres fulde accept naturligvis). Husk at oplyse medunderskrivernes fulde navn og adresse på klagen. 

Anvender du den digitale klageblanket, så er det en god idé inden du trykker gem og send, at udprinte klagen som pdf. Der findes en knap til formålet øverst på blanketten.

 

Koster det noget at klage?

Det er gratis at få sin klage behandlet i AAB.

Kan jeg klage anonymt?

Alle klager skal være skriftlige og kan ikke være anonyme. Der skal være både navn og adresse på den som klager samt medunderskriverne.

Den person der indklages får ikke oplyst, hvem der har klaget, så længe sagen verserer i AAB.

Overgår sagen til Beboerklagenævnet vil det fremgå, hvem der har indgivet klagen/underskrevet den, idet Beboerklagenævnet er underlagt forvaltningsloven, hvilket betyder, at indklagede skal parthøres i sagen.

Hvorfor skal der være medunderskrivere på klagen?

Når der er medunderskrivere på klagen, er det for at sikre, at der ikke er tale om personlige stridigheder mellem den der klager og den indklagede. Samtidig står sagen stærkere, hvis den senere indbringes for Beboerklagenævnet eller Boligretten.

Hvad sker der når jeg har indsendt klagen?

Når du har indsendt en klage, tager AABs juridiske afdeling stilling til, om der er belæg for videre sagsbehandling.

Der kan fx. mangle oplysninger om hvad støjen består af, tidspunkter for støjen o.lign., eller der kan mangle medunderskrivere på klagen. I så fald vil du få besked om at indsende klagen på ny med den manglende information.

Du vil altid modtage besked om det videre forløb.

Hvis juridisk afdeling vurderer, at klagen er berettiget, vil der blive sendt en  påmindelse til den indklagede, hvor det vil fremgå hvad klagen lyder på, og at den generende adfærd skal ophøre.

Såfremt det ikke sker, og du indsender endnu en klage over samme problem, vil den indklagede evt. modtage yderligere en påmindelse fra juridisk afdeling, hvor der kan gøres opmærksom på, at ved gentagne episoder, kan AAB ophæve det pågældende lejemål.

Hvis det ikke lykkes at få genoprettet god ro og orden i forbindelse med at sende påmindelser til den indklagede, vil sagen, afhængig af dens karakter og intensitet, blive indbragt for Beboerklagenævnet.

Du kan læse mere om Beboerklagenævnet her Beboerklagenævnet Aarhus og her Beboerklagenævnet Skanderborg

 

Kan jeg få AAB til at hjælpe med at udforme en klage?

Du kan ikke få hjælp til at udforme klagen, fordi AAB skal forholde sig upartisk i forhold til de involverede parter i klagen.

Hvor lang tid kan jeg forvente, at sagsbehandlingen er på min klage?

AAB bestræber sig på at svare på din klage indenfor fire uger. Dog kan der i travle perioder være længere sagsbehandlingstid.

Du kan altid forvente at få svar fra juridisk afdeling på din klage, uanset om klagen er mangelfuld og vi søger nye oplysninger, eller om din klage er færdigbehandlet.

Hvis AAB ikke har reageret på din klage indenfor fire uger, har du mulighed for selv at indbringe den for Beboerklagenævnet, hvis klagen drejer sig om husorden.

Hvor længe opbevarer AAB min klage?

Klagen opbevares digitalt hos AAB. Når den indklagede beboer fraflytter AAB, slettes klagen efter 5 år.

Kan jeg trække min klage/underskrift tilbage?

Har du indsendt en klage eller underskrevet en klage, som medunderskriver, kan du trække den tilbage, så længe klagen ikke er behandlet i AAB.

Hvad sker der, hvis nogen klager over mig?

Hvis der indgives en klage over dig, modtager du en påmindelse fra juridisk afdeling, såfremt de finder klagen berettiget.

I påmindelsen vil det fremgå hvad klagen lyder på, og henstilles til, at den generende adfærd ophører. Såfremt det ikke sker, og der modtages endnu en klage over samme problem, vil du evt. modtage yderligere en påmindelse fra juridisk afdeling, hvor der kan gøres opmærksom på, at ved gentagne episoder, kan AAB ophæve dit lejmål.

Skulle det ske, at der indgives en tredie klage i samme sag, vil sagen typisk blive bragt for Beboerklagenævnet. Læs mere om Beboerklagenævnet her: Beboerklagenævnet Aarhus og Beboerklagenævnet Skanderborg.

Du har altid mulighed for at gøre skriftlig indsigelse mod påmindelser.