Ejerskifte af privat indbo

Dette er en ejerskabserklæring, hvori du erklærer at ejerskabet for det oplistede private indbo skifter ejerskab fra dig som fraflytter til indflytter.  

Ejerskabserklæringen skal være os i hænde senest 8 dage før datoen for fraflyttersynet. 
Ved overskridelse af denne frist, skal du betale for at få dit efterladte private indbo fjernet. Beløbet vil blive fastsat ved fraflyttersynet. 
 
Vi gør opmærksom på, at rengøring ikke kan overdrages til ny lejer.  

Generelt: 

En forudsætning for at aftalen accepteres er, at det overdragne indbo ikke er til gene, når din bolig skal synes. Det betyder, at synsmedarbejderen skal kunne syne fx vægge og gulve, bag skabe og lign.  

Bortskaffelse af indbo som ikke er oplistet i denne aftale, er alene dit ansvar som fraflytter. 

Information om ejerskabsskifte af privat indbo 

Ved fraflytningssynet sker en endelig godkendelse af ejerskabserklæringen. 

Synsmedarbejderen vurderer her om det private indbo er til gene for gennemførslen af syn eller istandsættelsesarbejdet, og derved ikke kan overdrages. Det kan altså forekomme at noget af de oplistede indbo, alligevel ikke kan overdrages. Det er synsmedarbejderens afgørelse.   

Hvis synsmedarbejderen ved fraflytningssynet konstaterer at der er efterladt privat indbo, som ikke er overdraget, vil fraflytter skulle betale for at få efterladte private indbo fjernet. Beløbet vil blive fastsat ved fraflytningssynet og påført fraflytningsopgørelsen.  

Dette er også uanset det der evt. er blevet påpeget til tidligere gennemført boligtjek eller lejemålsgennemgang.  

Formularen fungerer således: 
Du indtaster dine oplysninger, samt indflytters navn og mailadresse. Derefter noteres hvad der ønskes overdraget. Der kan ikke overdrages andre genstande end anført i afkrydsningslisten nedenfor. Når du klikker videre, vil du møde et underskriftmodul. Når du har underskrevet med MitID vil der blive sendt en mail til den indtastede mail på indflytter, der ligeledes skal underskrive. Formularen er ikke gældende, før begge underskrifter er tilføjet blanketten. 

*Hvis der overdrages tæpper, skal lejer stadig have fjernet tæppe og tæppelister, så hele gulvet er synligt til fraflyttersynet. 

 ** Hvis der overdrages råderetsarbejder med reetableringspligt, skal disse arbejder være anført i afdelingens gældende råderetskatalog. Det er altså det råderetskatalog som er gyldigt når overdragelsen finder sted. Ny lejer overtager pligten til at reetablere. 

*** Hvis el-ladestander overdrages forpligter den nye lejer sig på evt. at opsige abonnementsaftaler. Ny lejer overtager pligten til at reetablere. 

Indflytter er indforstået med, at det oplistede indbo for egen regning skal reetableres ved sin egen fremtidig, eller igen have overdraget sit ejerskab til ny indflytter på ny. 

Indflytter er samtidig indforstået med, at hvis der sker skader på det ovenfor oplistede indbo, som ikke er fjernet, eller ved bortkomst af indbo under fx en istandsættelsesperiode, er boligorganisationen uden ansvar. 

Betingelser for aftalen: 

Fraflytter 
Du har opsagt dit lejemål, og det betyder, at du er forpligtet til at fjerne dit private indbo. Når du ønsker at overdrage noget af det ovenfor oplistede indbo, skal du sikre dig at dette ikke forhindrer synsmedarbejderen i at vurdere overfladerne, som indboet står på, opad, under, over mv. Indboet skal derfor være muligt at flytte under selve fraflytningssynet og endvidere, hvis der efterfølgende skal ske istandsættelsesarbejder i boligen. Hvis du bor i en bolig med A-vedligeholdelsesordning, er du forpligtet til at nedtages al overdraget indbo, da der skal foretages istandsættelse af boligen.  

*Du kan ikke overdrage indbo eller hårde hvidevarer, som er anskaffet igennem boligorganisationen. Indboet tilhører boligorganisationen. 

** Du skal være opmærksom på, at hvis du overdrager ejerskabet af tæpper, skal du stadig have fjernet tæppe og tæppelister, så hele gulvet er synligt. Samme gælder for pergogulve/klikgulve og lignende gulvbelægning. 

Indflytter 
Du skal være opmærksom på, at du forpligtiger dig til at fjerne eller overdrage indboet ved din egen fraflytning. Du overtager endvidere retableringspligt, hvis det overdragne indbo er omfattet af sådan en forpligtelse. Omkostninger til retablering er for egen regning.  

Det indbo som du eventuelt får overdraget uden for boligen, er som hovedregel med retableringspligt. Reetablering betyder at føre det tilbage til det oprindelige – fx den oprindelige belægning.  

Du er indforstået med, at du ved overtagelse af ovenfor oplistede indbo også overtager det fulde ansvar i forbindelse med reparation af skader på lejemålets bygning eller andet inventar, som er forårsaget af det overdragne indbo.